Svijet dostojan djeteta, znanjem i dostupnim resursima – Za našu bolju budućnost!

U četvrtak, 30. novembra, u prostorijama Edukacijskog centra „Nahla“ Tuzla održan je okrugli sto “Prednosti digitalnih tehnologija u učenju i podučavanju o pravima djece”, kao dio aktivnosti unutar trogodišnjeg projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”. Ova važna tema odabrana je zbog brojnih pitanja koja se javljaju u procesu digitalizacije različitih procesa u našem okruženju, a posebno kad je riječ o utjecaju digitalizacije i tehnološkog napretka na obrazovanje.

Pored uvodničarki iz Ministartsva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona i JUOŠ „Brčanska Malta“, okrugli sto okupio je predstavnike organizacija SOS – Dječija sela u BiH, UG „Imam pravo“, te ustanova JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, JU „Centar za socijalni rad Tuzla“, JU Centar za autizam „Meho Sadiković“, JU “Dom za nezbrinutu djecu Tuzla”.

U uvodnom obraćanju direktorica Nahlinog centra u Tuzli, Jasmina Gobeljić Dedić, istakla je kako je Nahla u okviru svog rada kroz obrazovne programe od samih početaka ulagala u edukaciju aktivista čiji se doprinos zajednici ogleda i u njihovim angažmanima na promociji i zaštiti ljudskih prava. Gobeljić Dedić je kazala kako projekt kroz tri implementacione faze educirao 20 žena iz svih kantona u FBiH koje su naučeno prenosile ženama u svojim lokalnim sredinama kroz realizaciju radionica. Također, educirano je 30 djece iz svih kantona koja su kroz peer-to-peer edukacije naučeno prenosili svojim vršnjacima. Aktivnosti su uključivale i rad sa donosiocima odluka kao i izradu online modula o dječijim i ženskim pravima. Ukupno je projektom obuhvaćeno preko 1200 osoba.

Uvodničarka iz Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, Eldina Topuzović, istakla je da je Ministarstvu jasna potreba za digitalizacijom i učenjem putem savremenih alata i kako se na tom cilju radi. Također Topuzović je istakla da je period online nastave usljed pandemije COVID-19 pokazao da se i nastavnici i učenici mogu prilagoditi online nastavi i Ministarstvo je tada omogućilo rad putem platforme koja je, iako u teškom i nepredvidivom periodu, adekvatno poslužila kako se nastavni proces ne bi u potpunosti obustavio. Istakla je i kao primjer dobre prakse uspješnu saradnju sa UNICEF-om kroz IT Girls klubove gdje se uči o upotrebi digitalnih alata u 13 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. 

Lejla Ćatić, nastavnica engleskog jezika u Osnovnoj školi „Brčanska Malta“ Tuzla učestvovala je u ovom projektu.
“U projektu učestvujemo od prošle godine kao pilot projekat gdje su učenici kojima sam ja razrednica testirali ovu aplikaciju vezano za dječija prava. Ono što mogu reći iz iskustva jeste da su djeca bila pozitivno iznenađena, ono što je djecu dojmilo jeste ta interaktivnost unutar same aplikacije “– kazala je Ćatić.

Sehija Dedović, osnivačica i predsjednica Nahle, prezentirala je online modul za djecu i učesnicima okruglog stola demonstrirala kako djeca mogu jednostavno učiti o svojim pravima kroz 16 oblasti koje modul na strainici zanasubuducnost.ba sadrži. Dedović je navela i neke od pokazatelja efekata koje je projekt imao na djecu koja su educirana i koliko je njima to znanje dalje omogućilo da pomažu svoje vršnjake kada su primijetili oblike vršnjačkog nasilja. 

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA

  • Današnje generacije djece rastu uz konstantnu upotrebu digitalnih tehnologija i jako je važno koristiti digitalne tehnologije u edukaciji djece, pogotovo o temama kao što su dječija prava.
  • Nosioci projekta trebaju Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uputiti prijedlog da se modul koristi na časovima odjeljenske zajednice jer će platforma značajno pomoći obradi teme dječijih prava koja je od ranije planom i programom uvrštena u čas odjeljenske zajednice.
  • Razmotriti mogućnosti da se u mogućem nastavku projekta platforma prilagodi kako bi je mogla koristiti i djeca sa poteškoćama u razvoju.
  • Bilo bi izuzetno dobro uraditi i zvučni pregled aplikacije kako bi modul mogla koristiti i slabovidna djeca.
  • Obzirom da dobar dio nastavnog osoblja smatra da je rad sa ovakvim aplikacijama zahtjevan, uraditi poseban modul za nastavnike kako bi ih se educiralo o korištenju modula. Istovremeno, potrebno je i nastavnike dodatno educirati o temama dječijih prava kako bi lakše odgovarali na pitanja učenika/ca koji proizilaze iz diskusije o dječijim pravima.
  • Potrebno je ovakav modul kreirati i za srednjoškolce kako sadržajem tako i vizuelno i u taj modul pokušati uključiti i opasnosti „novih trendova“ po zdravlje djece jer tu prije svega govorimo o brojnim opijatima i sličnim sredstvima koji su sve dostupniji srednjoškolcima.

Ovaj okrugli sto realiziran je kao dio aktivnosti unutar trogodišnjeg projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH” koji Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” provodi zajedno s partnerskim organizacijama Zavod “Krog” iz Slovenije te “Medica” iz Zenice, a uz finansijsku podršku Evropske unije.